منشور اخلاقی کارکنان صندوق قرض الحسنه جاوید

کارکنان صندوق پس انداز جاوید با یاری گرفتن از پروردگار توانا و به منظور ارزش آفرینی برای مشتریان و خیرین محترم ، باعزمی مشترک و بر اساس اصول همدلی و همکاری، منشور اخلاقی زیر، را به مشتریان محترم صندوق تقدیم می کنند.

 • ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که وقت شناسی، وظیفه شناسی، آراستگی ظاهر، حذف تشریفات زائد، شفافیت در اطلاع رسانی و صداقت و امانتداری از مهمترین وظایف ما هستند.
 • ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که رعایت عدالت در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا و پرهیز از هرگونه تبعیض در ارائه خدمات و اعطای تسهیلات، همواره باید سرلوحه کار تمامی کارمندان باشد.
 • ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که باید در ارائه خدمات به مشتریان، بهترین، مناسب ترین و دقیق ترین روشها را انتخاب نموده و برای بهبود مستمر فرایندهای ارائه خدمات، تلاش نماییم.
 • ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که باید در ترویج فرهنگ تکریم و پاسخگویی صادقانه به مردم پیشگام بوده و الگویی موفق از کارگروهی و مشارکت جمعی را انجام وظایف مان، ارائه دهیم.
 • ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که استفاده از فناوری های روز بانکداری الکترونیکی، کلید اصلی ارائه خدمات روزآمد و استاندارد به مشتریان بوده و در این مسیر باید به شکلی عمل کنیم که مشتریان، کمترین نیاز را برای مراجعه به شعب، داشته باشند.
 • ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که انتظارات، توقعات، نیازها و شکایات مشتریان، فرصتهای راهبردی برای بالمندگی و بهسازی فرایندهای درون سازمانی برای ما فراهم آورده و ارزش آفرینی بیشتر و موثرتر برای مشتریان را به همراه دارد.
 • ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که کلیه اطلاعات مشتریان محرمانه بوده و امر حفظ و نگهداری آنان منطبق با مقررات و قوانین کشور، هیچ گاه نباید مورد کم توجهی قرار گیرد.
 • ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که استمرار فراگیری و دانش افزایی به توانمند سازی ما منجر شده و در ارتقای کمی و کیفی خدمات، نقشی غیرقابل انکار خواهد داشت.
 • ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که رفع نیازهای مشتریان در محیطی امن، آرام و آراسته همراه با متانت و خوشرویی، از اصلی ترین وظایف ما بوده و برای تحقق این هدف، نباید از هیچ تلاشی فرو گذاری کنیم.
 • ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که احترام و رعایت انصاف در قبال رقبا ضروری بوده و رقابت، باید با رعایت اصول اخلاق حرفه ای و اخلاق کسب و کار ، انجام پذیرد.
 • ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که تعهد کامل به مقابله با عملیات پولشویی و تامین مالی تروریستی، بر اساس اصل شناخت مشتریان ضروری بوده و برای حفظ منافع متعالی و بلند مدت کشور، باید حداکثر تلاشمان را در این مسیر، به کار گیریم.

از خداوند بزرگ می خواهیم که ما را در جهت تحقق اهداف بلند قرض الحسنه و رعایت کامل حصول اخلاقی برشمرده شده در فوق، موفق بدارد.