طریقه پرداخت اقساط وام

1- اگر یکی ازکارتهای عضو شتاب (( به غیراز بانک ملت )) را دراختیاردارید به یک خود پرداز(ATM) بانک ملت مراجعه نمائید.  کارت خودرا داخل خودپردازقرارداده و رمزخودرا واردنمائید  <<< گزینه انتقال وجه را انتخاب نمائید <<< گزینه سایرکارتها را انتخاب نمائید <<< شماره کارت (8656-7006-3377 -6104) بنام صندوق پس اندازجاوید را ثبت نمائید <<< مبلغ یک قسط از وام خود را ثبت نمائید <<< شماره شناسه  مربوط به هر قسط را ثبت نمائید <<< نام صندوق پس اندازجاوید را مشاهده مینمائید <<< پس ازتائید نهائی رسید خود را بردارید. (فقط وفقط وفقط از خود پرداز بانک ملت سراسر کشور)

2- اگرکارت عضو شتاب (( بانک ملت )) را دراختیاردارید به یک خود پرداز (ATM) فقط و فقط وفقط بانک ملت مراجعه نمائید.

 کارت خودرا داخل خودپردازقرارداده و رمزخودرا واردنمائید  <<< گزینه انتقال وجه را انتخاب نمائید <<< گزینه حساب اصلی کارت را انتخاب نمائید <<< گزینه سایرحسابهای متمرکز را انتخاب نمائید <<< شماره حساب  (1816003020) بنام صندوق پس اندازجاوید را ثبت نمائید <<< مبلغ یک قسط از وام خود را ثبت نمائید <<< شماره شناسه  مربوط به هر قسط را ثبت نمائید <<< نام صندوق پس اندازجاوید را مشاهده مینمائید <<< پس ازتائید نهائی رسید خود را بردارید.

3- درصورت داشتن حساب نزد بانک ملت ازطریق اینترنت بانک ملت از گزینه حواله اینترنتی با ثبت  شماره حساب (1816003020) بنام صندوق پس اندازجاوید درقسمت مقصدو ثبت مبلغ  قسط وشماره شناسه که درقبض وام قید شده است اقدام به پرداخت نمائید.

4- درصورت نصب نرم افزار همراه بانک ملت (موبایل) ازگزینه حواله بانکی <<< بانک ملت را انتخاب نمائید <<< شماره حساب (1816003020) بنام صندوق پس اندازجاوید را درقسمت مقصد ثبت نمائید <<< شماره شناسه  مربوط به هر قسط را ثبت نمائید <<< مبلغ یک قسط از وام خود را ثبت نمائید<<< شماره شناسه  مربوط به هر قسط را ثبت نمائید <<< گزینه ارسال را بزنید <<< نام صندوق پس اندازجاوید را مشاهده مینمائید <<< گزینه تائید را بزنید.

 5- بصورت حضوری به یکی ازشعبات بانک ملت سراسرکشورمراجعه و ازطریق فیش نقدی بانک ملت به شماره حساب (1816003020) بنام صندوق پس انداز جاوید با قید مبلغ یک قسط و شماره شناسه اقدام به پرداخت نمائید.

6- بصورت حضوری به یکی ازشعبات صندوق پس اندازجاوید مراجعه و اقساط خود را پرداخت نمائید.

7- پرداخت اینترنتی از طریق وبسایت جاوید به دو طریق اینترنت بانک جاوید و یا لینک صفحه اول وبسایت.

تذکر1 : هرشناسه مخصوص یک قسط تعریف شده درصورت پرداخت چند قسط هرکدام را به تنهائی انجام  دهید.

تذکر2: بعد ازپرداخت هرقسط شماره پیگیری وتاریخ واریز را یادداشت نمائید.

تذکر3: لازم به توضیح است اقساط فقط وفقط وفقط از طریق خود پرداز یا اینترنت و یا همراه بانک ((بانک ملت)) قابل انتقال میباشد.

لطفاً جهت پرداخت قسط دستورات فوق را کاملاً مطالعه نمائید ولی اگر به اشکال (درمورد نحوه پرداخت) برخورد کردید با شماره تلفن (33957481) تماس حاصل فرمائید.