ساعت کار

 

     ساعت کاری شعبات صندوق پس انداز جاوید
 
 
  • شنبه تا چهارشنبه : 7:45  الی 14:45
  • پنجشنبه: 7:45 تا 12:30