تلفن بانک صندوق جاوید

  راه اندازی تلفن بانک جدید

سیستم جدید تلفن بانک صندوق پس انداز جاوید راه اندازی شد.

به اطلاع مشتریان محترم میرساند که رمز عبور تلفن بانک با رمز عبور دستگاه دریافت صورتحساب در داخل شعبه یکی میباشد.

واحد انفورماتیک صندوق جاوید