پیگیری پرداخت‌های اینترنتی

شماره شناسه :

* پرداختهایی که از طریق اینترنت انجام میگیرید نهایت در دو روز کاری در سرور صندوق اعمال و بروزرسانی خواهد گردید. برای مشاهده گزارش عملکرد وام یا واریز به حساب به سیستم بانکداری اینترنتی مراجعه نمائید.