منشور اخلاقی کارکنان صندوق قرض الحسنه جاوید

کارکنان صندوق پس انداز جاوید با یاری گرفتن از پروردگار توانا و به منظور ارزش آفرینی برای مشتریان و خیرین محترم ، باعزمی مشترک و بر اساس اصول همدلی و همکاری، منشور اخلاقی زیر، را به مشتریان محترم صندوق تقدیم می کنند.

ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که وقت شناسی، وظیفه شناسی، آراستگی ظاهر، حذف تشریفات زائد، شفافیت در اطلاع رسانی و صداقت و امانتداری از مهمترین وظایف ما هستند.

ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که رعایت عدالت در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا و پرهیز از هرگونه تبعیض در ارائه خدمات و اعطای تسهیلات، همواره باید سرلوحه کار تمامی کارمندان باشد.

ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که باید در ارائه خدمات به مشتریان، بهترین، مناسب ترین و دقیق ترین روشها را انتخاب نموده و برای بهبود مستمر فرایندهای ارائه خدمات، تلاش نماییم.

ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که باید در ترویج فرهنگ تکریم و پاسخگویی صادقانه به مردم پیشگام بوده و الگویی موفق از کارگروهی و مشارکت جمعی را انجام وظایف مان، ارائه دهیم.

ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که استفاده از فناوری های روز بانکداری الکترونیکی، کلید اصلی ارائه خدمات روزآمد و استاندارد به مشتریان بوده و در این مسیر باید به شکلی عمل کنیم که مشتریان، کمترین نیاز را برای مراجعه به شعب، داشته باشند.

ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که انتظارات، توقعات، نیازها و شکایات مشتریان، فرصتهای راهبردی برای بالمندگی و بهسازی فرایندهای درون سازمانی برای ما فراهم آورده و ارزش آفرینی بیشتر و موثرتر برای مشتریان را به همراه دارد.

ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که کلیه اطلاعات مشتریان محرمانه بوده و امر حفظ و نگهداری آنان منطبق با مقررات و قوانین کشور، هیچ گاه نباید مورد کم توجهی قرار گیرد.

ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که استمرار فراگیری و دانش افزایی به توانمند سازی ما منجر شده و در ارتقای کمی و کیفی خدمات، نقشی غیرقابل انکار خواهد داشت.

ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که رفع نیازهای مشتریان در محیطی امن، آرام و آراسته همراه با متانت و خوشرویی، از اصلی ترین وظایف ما بوده و برای تحقق این هدف، نباید از هیچ تلاشی فرو گذاری کنیم.

ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که احترام و رعایت انصاف در قبال رقبا ضروری بوده و رقابت، باید با رعایت اصول اخلاق حرفه ای و اخلاق کسب و کار ، انجام پذیرد.

ما کارکنان صندوق پس انداز جاوید اعتقاد داریم که تعهد کامل به مقابله با عملیات پولشویی و تامین مالی تروریستی، بر اساس اصل شناخت مشتریان ضروری بوده و برای حفظ منافع متعالی و بلند مدت کشور، باید حداکثر تلاشمان را در این مسیر، به کار گیریم.

از خداوند بزرگ می خواهیم که ما را در جهت تحقق اهداف بلند قرض الحسنه و رعایت کامل حصول اخلاقی برشمرده شده در فوق، موفق بدارد.